skip to Main Content

Toepassing

1. Deze Algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveranties van ESE International BV . Afwijkingen van deze voorwaarden binden ESE International BV alleen wanneer zij dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

Een verwijzing naar eigen voorwaarden, van welke aard ook, door afnemer wordt door ESE International BV niet aanvaard.

Offertes, prijzen en levering.

2. Offertes en prijzen (steeds exclusief b.t.w.) zijn vrijblijvend. ESE International BV is eerst gebonden na schriftelijke bevestiging van een opdracht.

3. Prijzen van door ESE International te leveren producten gelden af Veldhoven. Voor leveringen buiten Nederland zijn de prijzen eveneens af Veldhoven.

4. De door ESE International BV voor artikelen te berekenen prijzen zijn die welke bij haar gelden op de dag der levering. Deze prijzen zijn af Veldhoven Prijswijzigingen worden direct doorgevoerd en berekend naar de klant. Afnemer kan nimmer aanspraak maken op levering tegen oude prijzen, indien een prijswijziging hem door welke oorzaak dan ook niet bekend is
geworden.

5. ESE International BV is gerechtigd, indien en waar zij dit noodzakelijk acht,
levering op te schorten totdat de kredietwaardigheid van afnemer naar de mening van ESE International BV voldoende is aangetoond.

Levertijden
6. Opgegeven levertijden zullen door ESE International BV naar beste vermogen worden nagekomen. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit desbetreffende overeenkomst of uit enige met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

7. Betaling, rente en kosten.
a) Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van of compensatie.

b) ESE International BV is gerechtigd bij overschrijding van de onder a genoemde betalingstermijn de afnemer, zonder dat enige noodzakelijk is, een
vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag.

c) Alle op de invordering vallende kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht te bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag. ESE International BV is slechts gehouden de hoogte van de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die genoemde 15% te boven gaan.

8. Eigendomsvoorbehoud
Tot aan de algehele voldoening van de door afnemer aan ESE International BV verschuldigde betalingen behoud ESE International BV de eigendom van alle door haar geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het haar toekomende. Afnemer zal de door hem geleverde goederen, zolang geen algehele betaling van het aan ESE International BV toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, verhuren of op welke wijze of op welke titel ook uit zijn macht brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

9. Garantie en aansprakelijkheid
a) ESE International BV verleent op de door haar geleverde produkten de normale garantie welke door de fabrikant wordt samen gesteld. garantie verleend overeenkomstig het oorspronkelijke garantiecertificaat, met dien verstande dat de b) ESE International BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de zijde van de afnemer of derden opgekomen in verband met door ESE International BV geleverde goederen of diensten.

10.Reclames
Reclames dienen door afnemer binnen tien dagen na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij ESE International BV schriftelijk te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

11.Risico
Door afnemer bij ESE International BV  bestelde goederen reizen voor risico van de afnemer tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

12.Overmacht
Overmacht- waaronder wordt verstaan elke van de wil van ESE International BV onafhankelijke omstandigheid, met begrip van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, stagnatie in toevoer van energie, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van ESE International BV of haar leverancier, waardoor nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd geeft ESE International BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor ten hoogste 6 maanden dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat ESE International BV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

13.Geschillen
Alle geschillen tussen ESE International BV en haar afnemers zullen, tenzij ESE International BV anders verkiest, bij uitsluiting worden berecht door de competente rechter van de plaats  an vestiging van ESE International BV,zulks met inbegrip van de President van de arrondissementsrechtbank rechtdoende in kort geding: Nederlands recht is van toepassing.